JYUn humanistisen tutkimuksen avoimuus Euroopan huipulla

Yleinen käsitys on, että humanistinen tutkimus ei pysty kilpailemaan muiden alojen kanssa avoimuudellaan, kun vertaillaan eri tieteenalojen tutkimusjulkaisujen avoimuutta. Tämän ovat myös vahvistaneet 2010-luvun alkupuolella tehdyt selvitykset.

Suomalaisten yliopistojen avoimuutta tarkastelevassa tuoreessa artikkelissa (Ilva 2017) kuitenkin osoitetaan, että tilanne on muuttumassa. Johtopäätös perustuu OKM:n vuoden 2016 julkaisutiedonkeruun datasta eroteltuihin julkaisujen OA-statusta koskeviin tietoihin. Käytetyt tiedot on poimittu Juuli-portaalista pääosin elokuussa 2017. Tässä tarkastelussa humanistiset tieteet eivät sijoitukaan pahnanpohjimmaiseksi, vaan avoimuuden osalta huonoimman tuloksen saavat tekniikka ja yhteiskuntatieteet.

Humanististen tieteiden vertaisarvioitujen tutkimusjulkaisujen avoimuusaste 26,8 % edustaa suomalaisessa tieteenalojen avoimuudessa hyvää keskitasoa. Ja jos tarkastellaan pelkästään tieteellisissä lehdissä julkaistuja vertaisarvioituja artikkeleita, nousee humanistisen tutkimuksen avoimuus toiseksi heti luonnontieteiden jälkeen 33,1 % avoimuusasteellaan.

Sama selvitys osoittaa, että Jyväskylän yliopisto on julkaisujen avoimuuden osalta täysin omassa kastissaan. Vertaisarvioitujen julkaisujen yli 52 % avoimuus on yli 10 prosenttiyksikköä suurempi kuin seuraavaksi parhaan yliopiston.

Humanistit saavuttivat avoimuustavoitteen

Entä millainen on nimenomaan humanistisen tutkimuksen avoimuustilanne Jyväskylän yliopistossa? Tarkastelen seuraavassa humanististen vertaisarvioitujen julkaisujen avoimuutta TUTKA-järjestelmämme tietoihin pohjaten. Luvut on kerätty 15.1.2018.

Avoimuuden määrittelyssä on noudatettu OKM:n avoimuusmääritelmää eli avoimien julkaisujen joukkoon on laskettu oa-lehdissä julkaistut, rinnakkaistallennetut sekä hybridi-julkaisut. Myös vielä embargon alaiset julkaisut ovat tässä mukana, sillä OKM:n määritelmän mukaan myös ne määritellään avoimiksi. Laskenta on kuitenkin tehty niin, että päällekkäisyydet on poistettu.

Jyväskylän yliopiston humanistinen tutkimus suoritetaan pääasiassa humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa ja siellä erityisesti historian ja etnologian, kieli- ja viestintätieteiden, musiikin, taiteen ja kulttuuritutkimuksen laitoksissa sekä soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa.

Tämän kokonaisuuden kaikkien vertaisarvioitujen julkaisujen avoimuusaste vuoden 2016 julkaisujen osalta on tällä hetkellä 55 %.

Jos tarkastelu kohdistetaan pelkästään vertaisarvioituihin artikkeleihin eli OKM:n julkaisuluokkaan A1, nousee avoimuusaste peräti 65 prosenttiin.

Tuo 65 % raja on siksi merkittävä, että se on ollut sekä Euroopan komission että Suomen ATT-hankkeen tavoite vuoden 2016 julkaisujen avoimuudelle. Jyväskylän yliopiston humanistinen tutkimus on siten saavuttanut tavoitteen annetussa aikataulussa.

Laitoskohtainen vertailu

Vaikka vuoden 2017 julkaisujen kirjaaminen TUTKA-järjestelmään ja samalla myös julkaisujen rinnakkaistallentaminen JYX-julkaisuarkistoon on vielä kesken, voimme jo varsin luotettavasti arvioida vuoden 2017 tilastoja.

Tämänhetkisen tilanteen mukaan peräti 62 % kaikista vertaisarvioiduista humanistisen alan julkaisuista on avoimesti saatavana. Kun katsomme pelkästään A1-luokan artikkeleja, pääsemme hämmentävän korkeaan 74 % avoimuuteen.

Myös tutkijoidemme rinnakkaistallennusaktiivisuus jatkaa kasvuaan edellisvuosista. Vuonna 2016 ylitettiin 50 % rinnakkaistallennusraja ja vuoden 2017 julkaisuista 56 % on tällä hetkellä rinnakkaistalletettu JYX-julkaisuarkistoon. Seuraavassa kuviossa on esitetty koko humanistisen tutkimuksen avoimuuskehitys 2016–2017.

kuva1.JPG

Kun tarkastelemme vastaavaa kehitystä laitoksittain, huomaamme mielenkiintoisia eroja laitosten välillä.

Historian ja etnologian laitos on ottanut todellisen loikan julkaisujen avoimuudessa. Vuoden 2017 A1-julkaisuista peräti 70 % on nyt avoimesti saatavana, kun vielä vuosi sitten vastaava luku oli 43 %.

Myös musiikin, taiteen ja kulttuurintutkimuksen laitoksen kehitys on ollut hienoa. Laitoksen kaikista vertaisarvioiduista julkaisuista 68 % on nyt saatavana avoimina ja A1 julkaisujen avoimuusaste on loistava 80 %. Kieli- ja viestintätieteiden laitos ja soveltavan kielentutkimuksen keskus ovat nekin suoriutuneet erinomaisesti, vaikkakin pientä laskua on havaittavissa. Vuoden 2017 lukemat ovat vielä alustavia ja pienten julkaisumäärien vuoksi muutokset voivat olla nopeita.

 kuva2.JPG

Eurooppalaisessa mittakaavassa JYU:n humanistisen tutkimuksen avoimuus sijoittuu huipulle. Käytännössä vain Iso-Britanniasta löytyy samalle avoimuuden asteelle yltäviä yliopistoja. Nopea katsaus eurooppalaisten yliopistojen mittavaan joukkoon osoitti, että luotettavien avoimuustietojen saaminen on vaikeaa. Sen vuoksi en esitä kattavaa listausta, vaan keskityin muutamaan yliopistoon, joista luotettavat tiedot olivat vaivatta saatavissa.*

Mukaan valikoituivat seuraavat yliopistot:

  • Suomi: Jyväskylän yliopisto, Turun yliopisto
  • Ruotsi: Umeå Universitet, Lunds Universitet
  • Tanska: Køpenhavns Universitet, Syddansk Universitet
  • Alankomaat: Universiteit van Amsterdam
  • Saksa: Universität Konstanz
  • Iso-Britannia: University of St Andrews ja University of Edinburgh

Seuraavassa kuviossa on esitetty em. yliopistojen humanistisen tutkimuksen tieteellisissä lehdissä julkaistujen artikkelien avoimuusaste vuonna 2016. Suomen osalta tiedot perustuvat Juuli-portaalista saatuihin tietoihin.

kuva3.JPG

Jyväskylän yliopiston humanistinen tutkimus pystyy siis avoimuudessaan kilpailemaan täysin tasavertaisesti Euroopan avoimuuskartalla huippuyliopistoina pidettyjen brittiyliopistojen kanssa.

Onneksi olkoon!

Pekka Olsbo
Julkaisupäällikkö
Avoimen tiedon keskus

Lähteet

Jyrki Ilva: Suomalaisten yliopistojen avoimet julkaisut vuonna 2016 OKM:n julkaisutiedonkeruun tietojen valossa. Informaatiotutkimus Vol 36 Nro 3-4 (2017), https://doi.org/10.23978/inf.68913

*juuli.fi, swepub.se, forskningsdatabasen.dk, dare.uva.nl, kops.uni-konstanz.de, risweb.st-andrews.ac.uk/portal/en/researchoutput/index.html, research.ed.ac.uk/portal/en/publications/search.html