Tietoaineistojen hallinnan periaatteet

Nämä periaatteet valmistellut työryhmä on päättänyt työnsä 10.12.2020 ja hyväksynyt nyt esitetyn version. Periaatteita päivitetään vuoden 2023 alussa.

Jyväskylän yliopiston tiedemuseo ja kirjasto yhdistyivät 1.1.2017 Avoimen tiedon keskukseksi, joka on yliopiston erillislaitos. Avoimen tiedon keskus tallentaa, tuottaa ja välittää tietoa edistääkseen yliopistoyhteisön tiedonkäyttöä sekä tieteellisen tiedon leviämistä yhteiskuntaan.

Toimintamme nojaa yliopiston strategiaan ja aineistonhallinnan periaatteemme linjaavat sitä, miten Avoimen tiedon keskus aineistotarjonnallaan parhaiten tukee yliopiston tutkimusta, opiskelua ja opetusta asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Näiden yhteisten periaatteiden lisäksi olemme laatineet tarkemmat kokoelmakohtaiset politiikat kuvaamaan erityyppisiä aineistoja koskevia linjauksia ja toimintatapoja.

Avoimen tiedon keskuksen kokoelmat muodostuvat yliopiston kirjaston, tiedemuseon ja avoimen tieteen aineistoista, ja ne ovat keskeinen voimavara tutkimukselle ja opetukselle sekä kulttuuri- ja luonnonperintötyölle. Tehtävämme on edistää tiedon avoimuutta ja yliopiston piirissä tuotettujen julkaisujen näkyvyyttä, saatavuutta sekä niiden leviämistä maailmanlaajuisesti.

Kokoelmiimme hankitut aineistot on tarkoitettu kaikille asiakkaille. Panostamme aineistojen saatavuuteen ja tarjoamme helppokäyttöisen pääsyn käyttäjien tarvitsemiin aineistoihin. Tämä mahdollistuu parhaiten sähköisiä aineistoja hankinnassa painottaen. Osana aineistojen hallintaa tarjoamme lisäksi erilaisia välineitä löytää ja paikallistaa aineistojemme ulkopuolelle jäävät tiedonlähteet sekä apukeinoja niiden nopeaan käyttöön saamiseen.

Kirjasto hankkii aineistoja ostamalla, maksamalla vuotuisen käyttölisenssin tai ne saadaan kulttuuriaineistolain perusteella kirjastoon. Lisäksi tarjoamme käyttäjille valikoidusti muiden toimijoiden tuottamia avoimia aineistoja ja sisältöjä. Ostettu ja vuosilisenssipohjainen aineisto hankitaan ensisijaisesti yliopiston tutkimus- ja opetustarpeiden mukaan sähköisiä aineistoja painottaen, mutta painettu ja laajemmat lähdeaineistot huomioiden. Näin varmistamme, että aineistot ovat relevantteja JY:n opiskelijoille, tutkijoille, opettajille ja muulle henkilökunnalle. Huomioimme aineistonhankinnassa yliopiston tutkimuksen ja opetuksen painopistealueet sekä sellaiset julkaisut, joissa JY:n tutkijat julkaisevat. Aineistot hankitaan ensisijaisen asiakaskuntamme esittämien pyyntöjen perusteella käytettävissä olevat resurssit huomioiden.


Museokokoelmiimme kuuluvat tiedemuseon kulttuurihistoriallinen ja luonnontieteellinen kokoelma.
Kulttuurihistorian osalta keräämme, tutkimme, säilytämme ja esittelemme Jyväskylän yliopiston historiaan ja nykypäivään liittyvää aineistoa. Tämän avulla olemme osaltaan mukana rakentamassa yliopistoyhteisön identiteettiä ja vahvistamassa yliopiston näkyvyyttä ja tunnettuutta ympäröivässä yhteiskunnassa. Otamme kokoelmaan aineistoa, joka liittyy yliopiston historiaan, yliopiston oppihistoriaan, yliopistossa tehtävään tutkimukseen ja annettavaan opetukseen, yliopistossa toimineisiin henkilöihin tai yliopiston kiinteistöihin. Priorisoimme erityisesti Seminaarinaikaista aineistoa 1800-luvulta.

Luonnontieteellisen kokoelmaan liitetään luonnontieteisiin (luonnonhistoriaan) liittyvää näyteaineistoa erityisesti Keski-Suomen alueelta. Luonnontieteellisessä kokoelmassa säilytetään näyteaineistoa eliöyhteisöistä ja dokumentoidaan tietoa ympäristön tilasta ja sen muutoksista tutkimuksen, opetuksen, valistuksen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon tarpeisiin.

Osana museon kokoelmia hoidamme myös yliopiston taidekokoelmaa, jonka hallinnointiin on oma ohjeistuksensa.

Avoimen tieteen kokoelmat/aineistot syntyvät yliopistossa tuotettujen digitaalisten opinnäytteiden, tutkimusjulkaisujen ja tutkimusdatan tallentamisen kautta. Mahdollistamme JYX-julkaisuarkiston avulla tutkijoidemme julkaisujen rinnakkaistallentamisen, tarjoamme tallennusalustan avoimille tutkimusjulkaisuille ja oppimateriaaleille sekä yhden säilytyspaikan yliopistossa syntyvälle avoimelle tutkimusdatalle. Tätä toimintaa teemme yliopiston muut ohjeet mm. tutkimusdatapolitiikka huomioiden. JYX -julkaisuarkistoon tallentuvat myös yliopistossa tehdyt opinnäytteet.

Avoimen tiedon keskuksen toimintaa ja tietoaineistojen hallintaa ohjaava normisto

Jyväskylän yliopiston tehtävä perustuu yliopistolakiin (558/2009). Sen 2§ määrittelee Suomen yliopistolaitoksen tehtävät:

Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee edistää elinikäistä oppimista, toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Tehtävää tarkentaa Jyväskylän yliopiston strategia (https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/strategia), jossa yliopiston missio on tiivistetty lauseeseen ”Olemme vaikuttava sivistysyliopisto”.

Avoimen tiedon keskus (OSC) on yliopistolain 27§ 3 momentin mukainen Jyväskylän yliopiston osa. Sen tehtävät on määritelty Jyväskylän yliopiston johtosäännössä (https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/organisaatio-ja-johtaminen/johtosaanto-ja-periaatteet/johtosaannot) 19§:

Avoimen tiedon keskus (Open Science Center) tallentaa, tuottaa ja välittää tietoa edistääkseen yliopistoyhteisön tiedonkäyttöä sekä tieteellisen tiedon leviämistä yhteiskuntaan

OSC:n aineistojen hallinta organisoituu kolmen pääalueen alle, jotka ovat  yliopiston kirjaston, tiedemuseon ja avoimen tieteen aineistot.

Avoimen tiedon keskuksen strategiset päätavoitteet kaudella 2021–2024 ovat:

  • Aineistopääoma on kivijalkamme
  • Luomme avoimuutta ja vaikuttavuutta
  • Vahvistamme sivistysyliopistoa
  • Tuotamme palveluja kumppanina

Näistä erityisesti aineistopääomaan liittyvä tavoite linjaa kokoelmatyötä ja sen merkitystä. Tavoitteista on johdettu toiminta- ja taloussuunnittelun kehittämisohjelmat ja -kohteet.