Museokokoelmien yleiset periaatteet

Tiedemuseon kokoelmaperiaatteet

Jyväskylän yliopiston tiedemuseo on akateemisen kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä keskisuomalaisen luonnonperinnön tutkimus-, oppimis- ja palveluympäristö, joka toteuttaa yliopiston tehtävää uuden tiedon jalostamisessa ja sivistysperinnön uudistamisessa saattamalla museon aineistot avoimeen tietoympäristöön ja asiakaspalvelun käyttöön. Tiedemuseo kerää, tutkii, säilyttää ja esittelee Jyväskylän yliopiston historiaan ja nykypäivään sekä keskisuomalaiseen luonnonperintöön liittyvää aineistoa. Jyväskylän yliopiston tiedemuseo ja kirjasto yhdistyivät 1.1.2017 Avoimen tiedon keskukseksi, joka on yliopiston erillislaitos.


Museon kokoelmat ovat museotyön perusta, niiden varaan rakentuu museon muu toiminta. Kokoelmatoiminnan tavoitteena on ylläpitää kokoelmiin kuuluvia aineistoja ja säilyttää ne tuleville sukupolville. Kokoelmat ovat myös jatkuvasti käytössä: niitä esitellään näyttelyissä ja tutkijat sekä muut kiinnostuneet pääsevät tutustumaan niihin.


Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskuksella on yhteiset aineistojenhallinnan periaatteet, jotka kattavat sekä kirjaston että museon aineistot ja kokoelmat. Lisäksi on laadittu tarkemmat kokoelmakohtaiset politiikat kuvaamaan erityyppisiä aineistoja koskevia linjauksia ja toimintatapoja.


Tiedemuseon kokoelmapoliittisen ohjelman tarkoitus on toimia ohjekirjana museon kokoelmatyössä. Siinä esitellään kokoelmien historiaa ja määritellään toiminnan periaatteet kuten kokoelmien kartuttamiseen ja ylläpitoon liittyvät prosessit. Kokoelmapolitiikka on museon sisällä keskeinen kokoelmatyön työkalu, mutta sen avulla viestitään myös muille museon kokoelmaprofiilista ja asemasta museokentässä.

 

Tiedemuseon kokoelmatehtävä

Kokoelmatehtävän perusteet


Tiedemuseo kerää, tutkii, säilyttää ja esittelee Jyväskylän yliopiston historiaan ja nykypäivään sekä keskisuomalaiseen luonnonperintöön liittyvää aineistoa.

Tiedemuseon kokoelmatyö tukee yliopiston työtä sen kaikissa tehtävissä: opetuksessa, tutkimuksessa sekä yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa. Kokoelmatyön asiakkaita ovat yliopiston kautta kaikki yliopistoyhteisön jäsenet sekä ympäröivä yhteiskunta. Tiedemuseon kulttuurihistorialliset kokoelmat ovat yliopiston muisti. Museokokoelmien merkitys on siinä, että niitä ei ylläpidetä vain nykyhetken välitöntä käyttöä varten, vaan myös säilytetään pitkäaikaisesti tulevia sukupolvia varten. Tässä tehtävässä museo tekee yhteistyötä muiden yliopiston tietoaineistoa säilyttävien tahojen kanssa, joita ovat esimerkiksi yliopiston arkisto sekä kirjasto.

Kokoelmatehtävää määrittelevä lainsäädäntö ja ohjeistus

Museon kokoelmatehtävää ohjaa yleinen OSCin toimintaa ohjaava normisto ja OSC:n museokokoelmien hallinta on yksi osa OSC:n tietoaineistojenhallintaa. Museotoimintojen alaisia aineistoja ovat luonnontieteelliset, kulttuurihistorialliset sekä taidekokoelmat.

Rajanvetoa OSC:n kokoelmatoimintaan liittyvään aineistoon määrittävät myös yliopiston arkistosääntö sekä arkistonmuodostussuunnitelma, jotka ohjaavat yliopiston virka-arkiston toimintaa.

Laajemmin museotyötä ohjaa ja linjaa joukko lakeja, ohjelmia ja suosituksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön museopoliittinen ohjelma (Mahdollisuuksien museo Opetus- ja kulttuuriministeriön museopoliittinen ohjelma 2030 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160600/OKM_11_2018.pdf?sequence=4&isAllowed=y) nostaa yhdeksi kehittämisalueeksi Museoiden kokoelmat esille ja käyttöön ja kannustaa esimerkiksi kokoelmien saatavuuden ja käytön kehittämiseen.

Euroopassa yliopistollisten museoiden toimintaa ohjaa Euroopan unionin ministerineuvoston suositus yliopistojen tieteellisten ja opetuskokoelmien sekä akateemisen kulttuuriperinnön säilymisestä ja vaalimisesta (Recommendation Rec (2005)13) of the Committee of Ministers to member states on the governance and Management on University Heritage. http://umac.icom.museum/pdf/Rec_2005_13E.pdf)

Tiedemuseo on Luonnontieteellisen keskusmuseon johtamassa konsortiossa jäsenenä kehittämässä Euroopan luonnontieteellisten kokoelmien kokoelmahallinnan standardeja ja hyviä käytäntöjä sekä saavutettavuutta Distributed System of Scientific Collections (DiSSCo) hankkeessa (www.dissco.eu).

Kansainvälinen museoneuvoston (ICOM) toistaiseksi voimassa oleva museomääritelmä vuodelta 2007 ilmaisee asian näin:

Museo on pysyvä, taloudellista hyötyä tavoittelematon, yhteiskuntaa ja sen kehitystä palveleva laitos, joka on avoinna yleisölle ja joka tutkimusta ja opetusta edistääkseen ja mielihyvää tuottaakseen hankkii, säilyttää, tutkii, käyttää tiedonvälitykseen ja pitää näytteillä aineellisia ja aineettomia todisteita ihmisestä ja hänen ympäristöstään.

Suomessa museoiden toimintaa säätelee museolaki (314/2019). Sen 3§ säätää seuraavasti:

Museotoiminnan tarkoituksena on:

1) kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä taiteen tallentaminen ja säilyttäminen;
2) aineistoja ja muita sisältöjä koskevan tutkimuksen edistäminen ja hyödyntäminen;
3) aineistojen ja tiedon saatavuuden, saavutettavuuden ja käytön edistäminen;
4) kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä taiteen esittäminen ja elämysten tarjoaminen;
5) yleisötyö, vuorovaikutus sekä opetuksen ja kasvatuksen edistäminen.

Museo noudattaa Unescon alaisen Kansainvälisen museoneuvoston eli ICOM:n museoeettisiä sääntöjä (https://icomfinland.fi/museoetiikka), Museoliiton suosituksia sekä muita Suomen museoiden yleisiä kokoelmakäytäntöjä.

Museo noudattaa kokoelmatoiminnassaan museoita koskevaa lainsäädäntöä (Museolaki- ja asetus, henkilötietolaki, yleinen tietosuoja-asetus, tekijänoikeuslaki), vaikkakin Museolaki ja -asetus käsittelevät lähinnä valtionavustuksella rahoitettavia museoita sekä tietyn toiminnon tai alueen vastuumuseoita. Yliopistolliset museot eivät ole oikeutettuja valtionosuuteen.

Deponoinnit

Meidän deponoimat kokoelmat
Meille deponoidut kokoelmat
Deponoinnin periaatteet

Jyväskylän museoiden kokoelmayhteistyö

Kuvaus museoiden tekemästa alueellisesta kokoelmayhteistyöstä