Kirjaston käytänteet

Järjestelmät

Kokoelmiimme liitettävät painetut aineistot luetteloidaan Melinda -yhteisluetteloon, hankkimamme e-aineistot joko KOHA -kirjastojärjestelmään tai SFX -linkityspalveluun. Tuottamalla standardien mukaista kuvailutietoa omiin ja kansallisiin tietojärjestelmiin mahdollistamme aineistojen monipuolisen käytön ja parannamme niiden löytyvyyttä. Tallentamalla aineistojemme metatiedon näihin järjestelmiin teemme ne haettavaksi kansallisen Finna-hakupalvelun kautta, johon kirjastollamme on oma JYKDOK-näkymä. JYKDOKin kautta löytyvät myös yliopiston JYX-julkaisuarkistoon tallennettut aineistot

Tutkimus (yleis) kokoelma

Oma aineistojen hankinta

 •  Avoimen tiedon keskus huolehtii Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan aineistotarpeisiin vastaamisesta. Kirjaston saatavuuspalvelut tuovat yliopistoyhteisön käyttöön kansainvälisesti korkealaatuiset tietoresurssit ja opintovaatimuksiin sisältyvän kurssikirjallisuuden sekä hankkivat aineistoa laitosten ja projektien omaan käyttöön

 • Aineistonhankintaa ohjaavat Jyväskylän yliopiston tutkimuksen painopisteet, henkilökunnan ja opiskelijoiden esittämät hankintatoiveet sekä kulloinkin voimassa oleva opetussuunnitelma.

 • Aineistojen saatavuus taataan lehtien, kirjojen ja verkkoaineistojen vuositilauksina ja kertaostoina, mutta yhtä lailla lainaamalla muista kokoelmista sekä hyödyntämällä verkon avoimia aineistoja.

 •  Opintovaatimuksiin kuuluvat kurssikirjallisuus hankitaan ensisijaisesti elektronisena. E-kirjalisenssien ja painettujen kurssikirjojen määrä suhteutetaan opintojaksoa yhtä aikaa suorittavien opiskelijoiden määrään. Kurssikirjoja hankitaan enintään yksi kappale kolmea kurssin tai tentin yhtäaikaista suorittajaa kohden. Jos kirja on vaihtoehtoinen jonkin toisen teoksen kanssa, hankittavien kappaleiden määrä suhteutetaan tähän. Oheiskirjallisuutta hankitaan muutamia kappaleita. 

 •  Elektronisten lehtien, tietokantojen ja verkkoaineistojen hankinta hoidetaan suurimmaksi osin FinELib-konsortion kautta. Konsortiohankintojen ulkopuolella tehdään harkiten yksittäisiä tilauksia yliopistoyhteisön esittämien toiveiden perusteella.

 • Lisensoidut e-aineistot ovat käyttöehtojen mukaisesti käytettävissä JYU:n verkossa tai käyttäjätunnuksella sekä kirjaston tiloissa kirjautumistavasta riippuen myös sellaisten henkilöiden käytettävissä, joilla ei ole yliopiston käyttäjätunnusta.

Kokoelmien arviointi, hoito ja poistot

Kirjasto pyrkii kokoelmatyössään suunnitelmallisuuteen ja pitkäjänteisyyteen. Tavoitteena ovat asiakkaidemme tarpeita vastaavat, harkitut ja ajantasaiset kokoelmat. Kokoelmien evaluointi on jatkuvaa ja sen avulla luodaan kokonaiskuvaa kokoelmien sisällöistä ja tuotetaan tietoa johdonmukaisen kokoelmatyön tueksi.

Seuraamme aineistojen käyttöä ja niiden merkitystä eri asiakasryhmille. Vuositilausten evaluointia tehdään käyttötilastojen, asiakaspalautteen ja aiheen relevanssin perusteella talous huomioiden. Pyrimme varmistamaan sähköisten aineistojen pitkäaikaiskäytön, mikäli se vain on mahdollista.

Painettujen kokoelmien evaluoinnissa huomioimme JYU:N keskeisten tieteenalojen perusteokset ja klassikot, JYUn omat julkaisut ja alueellisesti tärkeät teokset sekä yleisesti laadukkaat, aktiivisesti käytetyt aineistot. Aineistojen kestävyyden ja käytettävyyden parantamiseksi huonokuntoisia niteitä sidotetaan, korjataan tai digitoidaan. Lisäksi Avoimen tiedon keskuksella on digitointisuunnitelma, joka ohjaa kirjaston sisältöjen suunnitelmallista digitointia.

Kirjasto poistaa yleiskokoelmastaan sisällöltään vanhentunutta ja vähän käytettyä kirjallisuutta sekä huonokuntoisia, korjauskelvottomia teoksia.

Poistetuista kurssikirjoista siirretään 1-2 kappaletta aiheenmukaisiin kokoelmiin toistaiseksi.

Kokoelmista poistetut, käyttökuntoiset, aineistot lähetetään ensisijaisesti Varastokirjastoon, mikäli ne puuttuvat sieltä ja ovat säilyttämisen arvoisia. Muu yleiskokoelmasta poistuva aineisto annetaan pois tai viedään kierrätykseen.

Yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tilata maksutta aineistoja Varastokirjastosta

Lahjoitukset

Otamme lahjoituksia vastaan vain erikoistapauksissa tilannekohtaisesti harkiten, päätöksen lahjoituksen vastaanottamisesta tekee kirjaston kokoelmatiimi?

Liitämme lahjoitetun aineiston osaksi omia kokoelmiamme siltä osin, kun ne kokoelmistamme puuttuvat

Yhdistämme lahjoituksina ja vaihtoina saadut aineistot olemassa oleviin kokoelmiin ja arvioimme niitä samoin periaattein kuin kaikkia aineistojamme. Otamme vastaan myös yliopiston varainhankinnan linjausten mukaisia rahalahjoituksia.

Lahjoitettu aineisto on kirjaston omaisuutta.

Lahjoitettu aineisto, jota ei liitetä kokoelmiin, lähetetään Varastokirjastoon, myydään, annetaan pois tai viedään kierrätykseen.

 

Vapaakappalekokoelma

Yliopiston kirjastolla on ollut vapaakappaleoikeus suomalaisiin painotuotteisiin sanomaleh-tiä lukuun ottamatta vuodesta 1919 lähtien ja AV-aineistoon vuosina 1981-2006. Vuoden 2008 alusta voimaan tullut Kulttuuriaineistolaki 1433/2007 laajeni kattamaan myös kotimaisen verkkoaineiston sekä radio- ja TV-aineiston, mutta poisti kirjastolta pienpainatteiden säilyttämisvelvollisuuden.
Kulttuuriaineistolain tarkoituksena on Suomessa julkaistujen kansallisen kulttuurin aineistojen arkistoiminen ja säilyttäminen tuleville sukupolville sekä antaminen tutkijoiden ja muiden tarvitsijoiden käyttöön. Vapaakappaletoiminnasta vastaavat Kansalliskirjasto ja Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI.
Kirjasto on yksi kuudesta Kulttuuriaineistolakia toteuttavasta yksiköstä Suomessa. Kansallisella tasolla kirjaston vapaakappalekokoelma on Kansalliskirjaston ja Turun yliopiston kirjaston jälkeen kolmanneksi laajin ja ainoa eteläisen Suomen ulkopuolella.
Vapaakappalekokoelma toimii lähdeaineistona eri alojen, opetukselle, tutkimukselle, kansalaistieteelle ja viranomaistyölle. Kirjallisen kulttuuriperinnön säilyttäminen vahvistaa myös osaltaan sivistysyliopiston henkeä. (TS 2021-2024)

Kokoelman vanhin aineisto

Yliopiston kirjastolla on pitkä historia tietoaineistojen ja kulttuuriperinnön säilyttäjänä, dokumentoijana ja välittäjänä. Kirjaston edeltäjä, Jyväskylän tieteellinen kirjasto syntyi 1912 visiosta, jonka mukaan maan ensimmäinen kokonaan suomenkielinen yliopisto sijoitettaisiin Jyväskylään. Samaa tavoitetta ajoi hanke koota täydellinen kotimaisen kirjallisuuden kokoelma palvelemaan tulevan yliopiston tutkimustarpeita. Kirjallisuutta kartutettiin yksityisten ja yhteisöjen merkittävillä kokoelmilla, lahjoituksina saaduilla aineistoharvinaisuuksilla, ostoina ja kansalaisten talkootyönä. Tämän työn tuloksena kokoelmamme sisältääkin nyt kattavasti myös ennen vapaakappaleoikeuden saamista ilmestyneet julkaisut.

Kokoelman kartunta

Kulttuuriaineistolaissa mainittujen velvoitteiden lisäksi valikoimme kokoelmaamme vapaakappalelähetyksien mukana tulevasta, ei lain mukaan säilytettävästä pienpainateaineistosta mm.

 • Keski-Suomea
 • Jyväskylää
 • Jyväskylän yliopistoa ja ammattikorkeakoulua
 • liikuntaa ja urheilua
 • puolueita, politiikkaa ja vaaleja

 koskevia julkaisuja ja julisteita.

Täydennämme vapaakappalekokoelmaamme jonkin verran myös lahjoituksilla ja ostoilla. Lahjoituksena otamme vastaan vain kokoelmastamme puuttuvaa hyväkuntoista aineistoa. Ostamalla hankimme ulkomailla julkaistuja Jyväskylän yliopiston tutkijoiden teoksia, keskisuomalaisten kirjailijoiden kaunokirjallisuuden käännöksiä ja satunnaisesti muuta Suomea ja suomalaisuutta koskevaa kirjallisuutta.

Saatavuus ja käyttö

Vapaakappalekokoelmaa säilytetään ja annetaan käyttöön kulttuuriaineistolaissa määriteltyjen periaatteiden mukaan joko lukusaliin tai laitoslainaksi yliopiston henkilökunnan työhuoneisiin. Aineisto toimitetaan asiakkaille tilauksesta.

Kirjasto edistää aineiston saatavuutta

 •  järjestämällä aineiston kunkin julkaisutyypin mukaan niille sopiviin tiloihin helposti löydettäväksi
 • tuottamalla aineistosta kansainvälisten standardien mukaista laadukasta, avointa ja linkitettävää metadataa omaan JYKDOK-kokoelmatietokantaan ja kansalliseen Melinda-tietovarantoon
 • tekemällä tilaamisen asiakkaalle mahdollisimman vaivattomaksi kokoelmatietokannan kautta
 • huolehtimalla toimitusten sujuvuudesta kirjaston lukusaliin ja laitoksille
 • osallistumalla Kansalliskirjaston johtamiin digitoidun aineiston saatavuutta edistäviin hankkeisiin
 • edistämällä Kansalliskirjaston digitoinnin ulkopuolelle jäävän, yliopiston tutkimukselle tärkeän aineiston saamista käyttöön Avoimen tiedon keskuksen digitointisuunnitelman (Onko tallennettu kaikkien nähtäville?) mukaisesti
 • toimittamalla aineistoa kaukolainaksi käytettäväksi muiden kirjastojen valvotuissa tiloissa

Metadatan tuottaminen

Osallistumme Kansalliskirjaston johtamaan kansalliseen kuvailun yhteistyöhön tuottamalla metadatan Jyväskylän yliopiston

 • julkaisuista Suomen kansallisbibliografiaan
 • julkaisijoista Asteri-auktoriteettitietokantaan osana toimijakuvailupalvelua
 •  antamalla yliopiston julkaisemille painetuille ja elektronisille kirjoille metadataan kuuluvan kansainvälisen ISBN-tunnisteen

Vastaamme näiden tietojen oikeellisuudesta. Kansallisbibliografian kautta julkaisujen kuvailutiedot päätyvät myös kansainväliseen käyttöön.

PAS-pitkäaikaissäilytys

Yliopistossa tehdyn tutkimuksen tuloksena syntyneet e-julkaisut tallennamme yliopiston JYX-julkaisuarkistoon, josta ne päätyvät pitkäaikaissäilytykseen Kansalliskirjaston toimittamana. PAS-palvelu on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto –palvelukokonaisuutta.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vapaakappalekokoelmaan liittyvät työohjeet ja käytänteet on kuvattu OSC:n intrassa.

 

Varhaiskirjallisuuden kokoelma

Yliopiston kirjaston varhaiskirjallisuuden kokoelma

Kirjaston vanhimpien kirjojen ja harvinaiskirjojen noin 4000 niteen kokoelma muodostuu kolmesta osasta:

 

Inkunaabelit

Varhais-Fennica l. Ruotsin vallan ajan kotimainen kirjallisuus 1488-1809

Ulkomainen kokoelma 1500-1700

 

Varhaiskirjallisuuden teokset ovat päätyneet kokoelmaan kirjaston pitkän historian aikana systemaattisella keräämisellä, lahjoituksilla ja ostoilla. Merkittävin kokoelmaa kartuttanut hankinta oli helsinkiläisen Minerva-antikvariaatin varaston osto vuonna 1914.

 

Kokoelmaan kuuluvat teokset ovat arvokkaita, osa hyvin harvinaisia ja hauraita. Niitä säilytetään arkistoholvissa, jossa on sopivat kosteus- ja lämpöolosuhteet.

 

Harvinaiskirjakriteerit voivat perustua kirjan ikään, sisältöön, harvinaisuuteen, ulkoasuun, kirja- tai sidoshistorialliseen arvoon tai esimerkiksi aikaisempaan omistukseen. Näiden eri kriteerien perusteella kirjaston muista kokoelmistakin on löytynyt harvinaisuuksiksi arvioituja julkaisuja, jotka on siirretty arkistoholviin.

 

Inkunaabelit

 

Näitä kirjapainotaidon alkuvaiheessa, ennen vuotta 1501 painettuja harvinaiskirjoja kirjastolla on 13 kappaletta, 12 ulkomaista ja ainoa suomalainen inkunaabelimme, Missale Aboense. Se saatiin lahjoituksena Helsingin yliopiston kirjastolta vuonna 1974 yliopiston uuden kirjastorakennuksen vihkiäisten yhteydessä. Tätä pergamentti-Missalea (linkki vie intraan) on säilynyt koko maailmassa vain neljä kappaletta, joista Suomessa on kaksi, meillä ja Kansalliskirjastossa. Ulkomaisista inkunaabeleista suurin osa on hankittu ostamalla 2000-luvulla.

Missale Aboense, 1488
Duns Scotus, Johannes: Quaestiones in primum librum Sententiarum Petri Lombardi. Ed: frater Rufinus, O.F.M., 1472
Bernardus: Sermones de tempore, 1480
Salis, Babtista de: Summa casuum conscientiae, 1488
Soccus, Frater Ord. Cisterciensis: Sermones de tempore, 1480
Duranti, Guillelmus: Rationale divinorum officiorum, 1488
Guillermus: Postilla super epistolas et evangelia, 1480
Priscianus Caesariensis: Opera, 1501
Ferrerius, Vincentius, S: Sermones de tempore et de sanctis, 1487
Biblia latina. With the table of Gabriel Brunus. Ed: Petrusangelus de Monte Ulmi, 1492
Augustinus, Aurelius: Expositio in omnes Pauli epistolas, 1499
Ludolphus de Saxonia: Vita Christi, 1487
Vocabularius juris utriusque, Compiled by Jodocus Erfordensis, 1494

 

 

Varhais-Fennica

 

Varhais-Fennican julkaisut ovat suomenkielisiä, Suomessa painettuja, suomalaisten tai Suomessa vaikuttaneiden henkilöiden julkaisemia tai ulkomailla painettuja Suomea koskevia teoksia. Kokoelma sisältää uskonnollista kirjallisuutta, sanakirjoja, arkkiveisuja [Linkki uusille www-sivuille] ja Turun akatemian väitöskirjoja. Vanhin teos on ensimmäinen Suomea varten vuonna 1488 Lyypekissä painettu kirja, Missale Aboense. Kokoelman julkaisujen tiedot löytyvät joko digitoidusta kortistoluettelosta tai kirjaston kokoelmatietokannasta.

 

Konservaattori Heidi Törrönen teki vuonna 2001 Varhais-Fennican kokoelman kirjoista kuntoarvion (linkki vie intraan) ja suositti siinä, että kunnostettaviksi valitaan kotimaisista ja ulkomaisista teoksista tärkeimmät ja käytetyimmät. Tämän perusteella valittiin 18 teosta konservoitavien listalle. Konservointi on kallista eikä kirjastolla ei ole siihen tarvittavaa osaamista, joten vain muutama listan teoksista on saatu konservoitua Virossa.

 

Arvokirjojen konservointi - kirjaluettelo (linkki vie intraan)

 

Ulkomainen kokoelma 1500-1700

 

Ulkomainen kokoelma sisältää kirjallisuutta eri tieteenaloilta. 1500-luvun julkaisuja on 39 nidettä ja 1600-1700 -luvun noin 2000 nidettä. Julkaisujen tiedot löytyvät joko digitoidusta kortistoluettelosta tai kirjaston kokoelmatietokannasta.

 

Helsingin yliopiston kirjaston erikoissuunnittelija Leena Pärssinen kartoitti kirjaston varhaiskirjallisuuden (linkki vie intraan) kokoelman sisällön, laadun ja käytön vuonna 2001. Pärssisen mukaan valtakunnallisesti ajatellen tärkein osa kirjaston varhaiskirjallisuudesta on vanha kotimainen kirjallisuus. Ruotsin vallan ajan kotimaisen kirjallisuuden kokoelmat ovat vain Helsingissä, Turussa ja Jyväskylässä. Suurin, eli Kansalliskirjaston Rv-kokoelmakin on hankittu Turun palon 1827 jälkeen, mistä jostuen aineisto on käytettyä ja osin huonokuntoista. Huomattava osa kokoelmasta on vain Ruotsista hankittuina jäljenteinä. Siksi Ruotsin vallan ajan kirjallisuus on kaikin osin erittäin harvinaista ja kulttuurihistoriallisesti arvokasta.

 

Vanhojen kirjojen ylläpitoa pidetään osana kirjaston toimintaa henkisen kulttuurin säilyttäjänä ja välittäjänä. Kirjoja käytetään yliopiston tutkimuksessa ja opetuksessa. Sen lisäksi teoksia esitellään yliopiston opiskelijoille ja tutkijoille, koululaisille sekä laajemmalle yleisölle Jyväskylässä pidettyjen näyttelyjen ja erilaisten tapahtumien yhteydessä. Kirjasto on esittelyjen lisäksi edistänyt harvinaiskirjojen tunnetuksi tekemistä digitoimalla niitä vapaasti verkkoon.

 

Lähteet:

 

Kirjaston kokoelmien muodostuminen pääpiirteittäin [Linkki kotisivulla?]

Kirjasto keskellä kampusta –teos [Linkki]

Anneli Riihimäen esitelmä vuodelta 2002 [Pdf, linkki kotisivulla]

Erikoiskokoelmat

Kirjaston yli 100-vuotinen historia, muutokset sen toiminta-ajatuksessa eri aikoina, kehysorganisaatiossa tapahtuneet muutokset ja tietoaineistojen monimuotoistuminen ovat vaikuttaneet kirjaston kokoelmien lisäksi myös sen erikoiskokoelmien muodostumiseen. Erikoiskokoelmiin sijoitettuihin aineistoihin sisältyy arvokkaita harvinaiskirjoja, kokonaisuutena säilytettäviä yksityishenkilöiden lahjoituskokoelmia, yksittäisiä painatteita, karttoja, käsikirjoituksia ja vapaakappaleina saatuja julisteita. Kokoelmien julkaisuja annetaan tutkimuskäyttöön joko vapaasti tai tiukemmin sopimuksen mukaan. Aineiston tiedot löytyvät pääosin kirjaston kokoelmatietokannasta. Osa aineistosta on myös digitoitu.

Missale Aboense 1488 

Inkunaabelit [Uusille www-sivuille tulossa lyhyt selostus + alla oleva lista, jossa vielä tarkistettavaa, mm. inkunaabeleiden oikea lukumäärä]

Missale Aboense, 1488
Duns Scotus, Johannes: Quaestiones in primum librum Sententiarum Petri Lombardi. Ed: frater Rufinus, O.F.M., 1472
Bernardus: Sermones de tempore, 1480
Salis, Babtista de: Summa casuum conscientiae, 1488
Soccus, Frater Ord. Cisterciensis: Sermones de tempore, 1480
Duranti, Guillelmus: Rationale divinorum officiorum, 1488
Guillermus: Postilla super epistolas et evangelia, 1480
Priscianus Caesariensis: Opera, 1501
Ferrerius, Vincentius, S: Sermones de tempore et de sanctis, 1487
Biblia latina. With the table of Gabriel Brunus. Ed: Petrusangelus de Monte Ulmi, 1492
Augustinus, Aurelius: Expositio in omnes Pauli epistolas, 1499
Ludolphus de Saxonia: Vita Christi, 1487
Vocabularius juris utriusque, Compiled by Jodocus Erfordensis, 1494
Libraria

Keskiaikainen pergamentti

Arkkiveisut [linkki JYKDOKiin ja uudelle esittelysivulle https://jyu.finna.fi/Search/Results?lookfor=arkkiveisut&prefiltered=local_databases

Helsingin voimistelulaitoksen erikoistyöt 

Vanha kartta -palvelu

Elokuva- ja urheilujulisteet [Linkki Exceliin].

Exlibrikset [linkki Exceliin: https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/vapaakappalekokoelma/exlibrikset ]

 

Henkilökokoelmat

Niilo Mäen kokoelma [linkki: https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/erikoiskokoelmat/niilo-maki ] (kuvailussa viilattavaa)

Tahko Pihkalan kokoelma [linkki: https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/erikoiskokoelmat/pihkalan-kokoelma ] (kuvailussa viilattavaa)

Heikki Wariksen kokoelma [linkki: https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/erikoiskokoelmat/waris ]

Isa Aspin käsikirjoituskokoelma

Juhani Siljon käsikirjoituskokoelma (Marjut kirjoittaa tekstin, esim. miten liittyy kirjaston historiaan ja luetteloi aineiston kokoelmana)

Kokoelmaluettelot

Minerva-antikvariaatin arkiston asiakirjat

Keski-Suomen sanomalehtiartikkelihakemisto 1891-1921 [linkki: https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/erikoiskokoelmat/sanomalehtiartikkelihakemisto ]